Afhentning af haveaffald i uge 43

21/10/19 Traditionen tro arrangerer bestyrelsen afhentning af haveaffald som et tilbud til alle grundejere i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard.

Ekstraordinær generalforsamling 2019

27/08/19: Der er den 13. august udsendt indkaldelse til den ekstraordinære  generalforsamling i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje, torsdag d. 5. september 2019 kl.18.00 i Blistrup Medborgerhus, Helsingevej 64F, 3230 Græsted. Læs dagsorden og bilag her.

Ny arbejdsgruppe om servitutter

Man opfordres til, hvis man ønsker at deltage i arbejdet i en arbejdsgruppe omkring afklaring og formentlig også noget modernisering af servitutterne, herunder overvejelser om lokalplan, så at sende en mail til formandspostkassen formand@glstrandbjerggaard.dk senest den 1. september 2019. 

Marathongeneralforsamlingen er afsluttet 

17/07/19 Det blev en ganske særlig generalforsamling i grundejerforeningen med rekordstor deltagelse, stort engagement, debat- og talelyst. I mere end 8 timer fordelt over 2 dage blev der debatteret. Bestyrelsen er glad for, at så mange mødte op. Ole, Majbritt, Per og Birgitte fortsætter i bestyrelsen med Ulrich Krühne som nyt medlem.

Der er planlagt ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. september 2019 kl. 18. 

Genoptagelse af Generalforsamlig 2019: 15. juli kl. 18.00 i Blistrup medborgerhus

30/06/19 Som det fremgår af rundsendelse til medlemmerne i denne uge, genoptages generalforsamlingen i Blistrup Medborgerhus, Helsingevej 64F i Blistrup den 15. juli 2019. Ny dagsorden og fuldmagt findes her

Spørgsmål og svar

12/06/19 Efter indkaldelsen til generalforsamlingen 2019 har bestyrelsesformanden fået en række henvendelser med spørgsmål til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, servitutter mm. som vurderes at have interesse for flere af grundejerforeningens medlemmer. Det er derfor blevet til vedlagte FAQ-liste, som forhåbentlig kan hjælpe på at forstå, hvad der er op og ned på tingene. Listen finder du her.

Generalforsamlig 2019: Ny dato, nyt sted

25/05/19 Som det fremgår af den nye indkaldelse, som er udsendt på mail og brev i denne uge, flyttes generalforsamlingen til Blistrup Medborgerhus, Helsingevej 64F i Blistrup den 15. juni 2019 kl.10.00. Ny indkaldelse mm findes her.

Tilmelding med oplysning om navn og sommerhusadresse sendes til formand@glstrandbjerggaard.dk senest d. 2. juni.

Vejvedligeholdelse 2019 igangsættes nu

09/04/19 NCC vil de næste dage og inden påsken udføre revneforsegling på grundejerforenings veje, som en del af den forebyggende vedligeholdsindsats. Der henstilles til at parkering på vejarealerne så vidt muligt udgås mens arbejdejderne står på.

Vejvedligeholdelse 2019

24/02/19 På grundlag af opmåling og registrering af vandpytter og vejskader indhentes tilbud på revneforsegling af grundejerforeningens vejnet, samt afhøvling af græsrabatter i et begrænset område. Arbejdet forventes påbegyndt så snart vejret tillader. 

Det vigtigste for at fastholde værdien af vores vejnet er at sikre, at asfaltens underlag holdes tørt, og at vandet ledes væk fra asfalten. Det svarer til et hus, hvor det vigtigste er at vedligeholde taget, så der ikke trænger vand ind og at vedligeholde tagrenderne, så vandet ledes væk fra bygningerne. Det vigtigste er med andre ord at tætne revnerne i asfalten og at høvle græsrabatterne ned, så de er lavere end asfalten. Herved sikres, at der ikke trænger vand ned gennem asfalten og at vandet uhindret kan løbe væk fra asfalten. 

 

I 2019 fortsætter vi således med den strategi, vi har fulgt tidligere med revneforsegling og supplerer med rabatafhøvling på udsatte steder. Det er planen, at den resterende nødvendige rabatafhøvling foretages det kommende år, selvfølgelig sammen med supplerende revneforsegling. Med disse tiltag vil den bekostelige slidlagsfornyelse formentlig kunne udskydes nogle år endnu.

 

Du er velkommen til at melde ind til bestyrelsen, hvis du har observeret farlige huller eller andre problemer på vores veje.

Sæt kryds i kalenderen d. 25. maj 2019

24/02/19: Den 25. maj 2019 kl. 11 afholdes grundejerforeningens årlige generalforsamling for medlemmer. Indkaldelsen med dagsorden mv. udsendes senest 14 dage forinden i ht. vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i ht. vedtægterne sendes til bestyrelsens formand, Birgitte Jørgensen, formand@glstrandbjerggaard.dk inden udgangen af marts.

Borgermøde om Miljøvurdering af Kystsikringsprojektet

30/01/19 De tre kommuner i Nordsjælland, Halsnæs, Gribskov og Helsingør, havde indkaldt til borgermøde i Gribskov kulturhus i Helsinge, i forbindelse med en høring af de miljøundersøgelser, som skal iværksættes i forbindelse med det storstilede tvær-kommunale kystsikringsprojekt. Se indkaldelsen her .

Grundejerforeningens bestyrelse var repræsenteret og deltog aktivt i mødet, og bestyrelsen opfordrer interesserede til at give deres mening til kende inden høringsfristens udløb, som er den 17. februar 2019 på mail@halsnaes.dk eller Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.

Du kan læse en hel masse om det aktuelle kystsikringsprojekt på den officielle hjemmeside her .

Alle i grundejerforeningen ønskes et godt nytår fra hjemmesideadministratoren

01/01/19 "18" er nu skiftet ud med "19" og som dagens foto viser, giver stormen fra nordvest anledning til en del skumtoppe over Kattegat - også ud for Heatherhill.

Vi kan se tilbage på sommeren 2018 i Rågeleje, som var langt ud over det sædvanlige og hjemmesideadministratoren ønsker hermed alle et godt nytår og håb om at den næste sæson 2019 heller ikke skuffer - rent vejrmæssigt.

Skulle der i øvrigt være nogen, af medlemmerne, som har forslag og ideer, eller ligefrem ønsker at bidrage til indholdet af denne hjemmeside, er I altid velkomne til at sende mig en mail. 

Gribvands kampagne mod ulovlig udledning af regnvand til kloakken

01/01/19 Grundejerforeningen modtog den 30. oktober 2018 henvendelse fra Gribvand A/S (spildevand). De orienterer om deres indsats for at nedbringe mængden af regnvand, som ulovligt ledes til deres kloakker. De håber, at grundejerforeningen vil udbrede kendskabet hertil blandt foreningens medlemmer. Gribvands henvendelse var mildt sagt ikke særlig konkret, så formanden har derfor bedt dem om at Gribvand specificerer, hvad de ønsker og forventer at grundejerne skal leve op til for at undgå en sag om ulovlig udledning. Det har resulteret i nedenstående redegørelse fra Gribvand A/S:

"For meget regnvand i spildevandledningerne er ved at være et presserende problem.

FØLGENDE ER BESLUTTET OG FASTLAGT I GRIBSKOV KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2018 – 2021:
Ejendommene i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggård er alle spildevandskloakeret, se kort nedenfor fra Gribskov Kommunes spildevandsplan (Grøn markering). D.v.s. at der fra private grunde KUN må afledes spildevand til Gribvands ledninger fpor spildevand i veje/offenlige arealer. Regnvand (regnvand fra tage, overflade arealer, befæstelse) skal håndteres på egen grund og må ikke ledes til spildevandsledningen. Dræn må heller ikke tilsluttes spildevandsledningen (Kun i de tilfælde, der foreligger en tilladelse dertil). Kloakker er ikke helt tætte, så der forekommer indsivning af grundvand. Et uacceptabelt niveau for indsivning er, når der kan konstateres synligt løb af vand i skelbrønd, uden at der er forbrug af vand på ejendommen.
 
ANSVAR:
For at tage hul på problemet foretager Gribvand undersøgelser for det uvedkommende vand i udvalgte områder. Grundejer er selv ansvarlig for et velfungerende kloaksystem på grunden og at der ikke er fejlkoblet regnvand/dræn på spildevandsledningen. Grundejer/alternativt en kloakmester, kan selv, undersøge om der er fejkoblinger af regnvand på kloakken eller indsivning ved følgende:
 
* Indsivning:
D.v.s. grundvand, der trænger ind i utætte kloakker. Man åbner
skelbrønden, og ser om der løber rindende klart vand i skelbrønden,
uden at der er vandforbrug i huset. Er der det, er det tegn på at
kloaksystemet er utæt. Det kan også afstedkomme problemer med rotter.
Ledningerne på grunden kan undersøges med et tv. Vi kan anbefale at
undersøge/ontakte forsikringsselskabet, vedrørende forsikring mod
rørbrud.
 
* Fejlkobling:
Åbne skelbrønd og så hælde vand i tagrender eller brønde nedenfor
tagnedløbet, og se om vandet kommer løbende derfra til skelbrønden."
 
Har du, efter læsning af ovenstående, yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Gribvand A/S, Anne Grethe Lindholm, Holtvej 18c, DK-3230 Græsted, Tlf. nr. 4840 4100, Direkte: 4840 4119 
 

2018 sætter ny rekord for afhentning af haveaffald

06/11/18 Der er nu afhentet ikke mindre end 25 tons haveaffald i grundejerforeningen. Det er, i hvert fald i forhold til de sidste mange år, en absolut rekord. 

Men det er ikke kun mængden der er imponerende. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for at se, hvor meget det har lysnet i vores grundejerforening og specielt i forhold til vores græsrabatter, som nu er synlige og tilgængelige i et omfang, som det ikke er set i mange år.

Tak for indsatsen :)

Afhentning af haveaffald i uge 44

21/09/18 Traditionen tro arrangerer bestyrelsen afhentning af haveaffald som et tilbud til alle grundejere i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard.

Hvorfor gør vi så det - igen og igen, år efter år?

Læs svaret her

Dialogmøde med Gribskov Kommune

03/09/18 Grundejerforeningen var rigt repræsenteret ved dialogmødet med Gribskov Kommunes borgmester og 6 andre medlemmer af Byrådet torsdag aften d. 30/8 på Sankt Helene skolen i Vejby. Dialogen foregik ved en række borde med hver sit emne og bestyrelsen fandt sammen med 2 andre grundejerforeninger fælles fodslag omkring en drøftelse af trafiksikring af Rågelejevej for den cyklende og gående færdsel. Grundejerforeningerne blev på mødet opfordret til at indsende deres forslag direkte til borgmesteren, hvilket vil ske samlet i løbet af nogle få dage. Netavisen Gribskov har lavet en reportage fra mødet med en video, som kan ses her 

Kontingent for 2018

30/08/18 Der forsat ca. 30 manglende kontingentindbetalinger. Indbetales der ikke senest d. 7. september vil blive udsendt rykkere, med et rykkergebyr på kr. 100,-

Hent husordenen i din postkasse

25/07/18 Bestyrelsen har omdelt husordenen trykt på kraftigt papir, til alle medlemmer i sommerhusområdet. Husordenen er som noget nyt oversat til engelsk og trykt på bagsiden, så også eventuelle udenlandske gæster og lejere kan læse den.

Hæng husordenen op et synligt sted i sommerhuset, fx på køleskabet, så den altid er nem at finde, også for gæster og eventuelle lejere.

Vi går i bestyrelse ind for det gode naboskab og opfordrer alle grundejere til at følge husordenen.

Rabat i Nordkystens Tømmerhandel, Udsholt

21/07/18 Grundejerforeningen har modtaget en mail fra Erik Ravn i Nordkystens Tømmerhandel, Udsholt Byvej 2, 3230 Græsted. Han skriver, at han giver medlemmer af grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard 10 % rabat resten af juli og august, hvis man kommer før kl. 9 og medbringer en mail fra ham. Du skal blot skrive til formanden og bede hende videresende mailen til dig. Bemærk åbningstiderne. se mere på www.nordkystenstommerhandel.dk

Sommerhilsen fra Grundejerforeningens formand

08/07/18 Grundejerforeningens formand fortsætter, læs hendes sommerhilsen her.

Kontingentopkrævning 2018.

04/07/18: Der er nu udsendt opkrævninger for grundejerforeningskontingent 2018 direkte fra Betalingsservice, således som det var aftalt mellem Advodan og den tidligere formand tilbage før generalforsamlingen 2017. Det betyder, at der nu er mulighed for at tilmelde sig automatisk betalingsservicebetaling af grundejerforeningskontingentet fremover, hvilket bestyrelsen vil opfordre alle til at gøre.

Betalingsfristen fra Betalingsservice er dog ganske kort, og det har desuden vist sig, at ikke alle grundejere har modtaget et girokort (???) Bestyrelsen har derfor på sit møde 1. juli besluttet, at der ikke udsendes rykkere før medio august.

Såfremt du ikke har modtaget et girokort fra Betalingsservice i din postkasse på din hovedadresse, vil vi bede dig om at give besked til vores kasserer, som vil følge op overfor Advodan og Betalingsservice. Kassererens mailadresse er: Lennon-andersen@hotmail.com  

Bestyrelsen fortsætter uændret - Stor opbakning på en velbesøgt generalforsamling 2018.

06/06/18: Efter generalforsamlingen d. 26. maj 2018 fortsætter det gode majvejr. Det gør også den siddende bestyrelse med genvalg af Birgitte og Lennon til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Birgitte som formand og Lennon som kasserer. Referat fra generalforsamlingen finder du her.

Generalforsamling 2018

24/04/18: Der er i sidste uge udsendt indkaldelser til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard, Rågeleje, lørdag d. 26. maj 2018 kl.11.00 i Vejby forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby. Læs dagsorden og bilag her.

Af hensyn til arrangementets praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding med oplysning om navn og sommerhusadresse sendt til formand@glstrandbjerggaard.dk senest d. 14. maj.

Kom, og tag naboen med ...

Sæt kryds i kalenderen d. 26. maj 2018

03/02/18: Den 26. maj 2018 kl. 11 afholdes grundejerforeningens årlige generalforsamling for medlemmer. Indkaldelsen med dagsorden mv. udsendes senest 14 dage forinden i ht. vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i ht. vedtægterne sendes til bestyrelsens formand, Birgitte Jørgensen, formand@glstrandbjerggaard.dk inden udgangen af marts.

Grundejerforeningen fejrer 50 års jubilæum i år

Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard holdt stiftende generalforsamling d. 12. april 1967 og fejrer derfor 50 års jubilæum i 2017. I den anledning viser vi billedet af Gl. Strandbjerggaard, inden ejendommen blev udstykket til vores sommerhusområde. Det nu gulmalede stuehus fra den gamle gård står der stadig den dag i dag og har som det eneste sommerhus i grundejerforeningen adresse på Hostrupsvej. Læs og se flere historiske fotos under lokalhistorie. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.
 

Får du post fra grundejerforeningen i din fysiske postkasse, eller har du fået ny e-mail, ny hjemmeadresse eller købt sommerhus?

- Så skriv din mailadresse og ændringerne i dine kontaktoplysninger under medlemsdata. Vi har endnu ikke mulighed for, at du selv kan tjekke dine kontaktoplysninger, så ret hellere oplysningerne en gang for meget end en gang for lidt. Der er stadig 1/3 af grundejerne i foreningen, som ikke har opgivet en e-mailadresse. Har vi de rigtige oplysninger, sparer foreningen mange penge til porto og rykkere, og du får nyheder, kontingentopkrævninger og generalforsamlingsindkaldelse tilsendt direkte.

Skal du bygge om, bygge til eller bygge nyt?

- så husk at give byggefirmaet/arkitekten besked om de servitutter, som er tinglyst på din ejendom, så de ikke bliver årsag til forsinkelser eller ekstra omkostninger på et senere tidspunkt. Det er dit ansvar som grundejer, at servitutterne overholdes. Servitutterne er en skærpelse i forhold til Bygningsreglementet og kommuneplaner. Kommunens byggesagsafdeling tjekker ikke dit projekt i forhold til, om servitutterne er overholdt. Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres for servitutkrav, da deklarationerne er tinglyst på de enkelte ejendomme.

Har du husket at klippe din græsrabat og holde den fri for træer og buske?

Vores sommerhusområde er udlagt med meget brede vejprofiler (14 m på Hostrupsvej), så bebyggelsen fremtræder åben, og så gående kan færdes på de græsbelagte rabatter. Derfor skal du sikre, at de - ofte selvgroede - træer og buske ikke vokser ud i græsrabatten, hvor rødderne kan ødelægge asfalten og give store udgifter til grundejerforeningen. Eventuelle udhængende grene skal skæres tilbage på veje og stier for at give plads for såvel gående som kørende færdsel. 

Læs mere hos Gribskov Kommune.

 

Opdateret Oktober 2019