Græsrabatter

Rabatterne langs vore veje og stier skal iht. vedtægterne være græsbelagte. Træer, buske og anden beplantning må ikke overtage græsrabatterne, fordi det er til gene for færdslen i almindelighed og til skade for vejbelægningerne. Fodgængerne skal kunne færdes uhindret på græsrabatterne i god afstand fra kørebanen, så de er i sikkerhed for bilerne. 

Der er dog også andre end fodgængerne, som skal have fri adgang til græsrabatterne. Det skal forsyningsselskaberne, som ejer ledningerne i jorden - under græsrabatterne. Vores grundejerforening er netop her i efteråret 2018 blevet mindet om dette af Vandværket, som har klaget til foreningen over, at de ved brud på vandledningen, først har måttet rydde beplantning i rabatten for at kunne komme til at grave ned til deres utætte vandforsyningsledning. I græsrabatterne ligger også bl.a. kloakledningerne, EL-forsyningsledninger, telefon- og fibernet.

Det er en gammel og velfungerende tradition i grundejerforeningen, at det er grundejerne selv, der har ansvaret for at græsrabattene bliver klippet ud for egen ejendom. De skal også selv passe egen beplantning ud mod græsrabatterne. Dette sidste er dog reguleret af Privatvejsloven, og Gribskov Kommune er vejmyndighed. Det betyder, at det er kommunen, der skriver til grundejeren og beder denne fjerne træer og buske på vej- og stiarealet, og det er kommunen, der har hjemlen til om nødvendigt at få det gjort på grundejerens regning. 

Vores sommerhusområde er udlagt med meget brede vejprofiler (14m på Hostrupsvej), så bebyggelsen fremtræder åben, og så gående kan færdes på de græsbelagte rabatter. Derfor skal du sikre, at de - ofte selvgroede - træer og buske ikke vokser uhæmmet ud over skel og ud i græsrabatten, hvor rødderne kan ødelægge asfalten og give store udgifter til grundejerforeningen. Eventuelle udhængende grene skal skæres tilbage som vist på nedenstående tegning, så biler og fodgængere kan komme ugeneret forbi. Hvis du ikke lige kan finde dine skelpæle, kan du altid gå efter det grå “NESA” el-skab. El-skabet er altid placeret på vejarealet udenfor dit skel. 

Gennem vores sommerhusområde er udlagt en sti med et 3,00 m bredt stiprofil på “Skolestien” syd for Hostrupsvej, så gående og cyklende i begge retninger kan færdes uden at genere hinanden. Derfor skal du også her sikre, at de - ofte selvgroede træer og buske ikke vokser ud over skel og ud på stien, hvor de giver problemer for færdselssikkerheden og for handicappede. Eventuelle udhængende grene skal skæres tilbage som vist på nedenstående tegning, så fodgængere og cyklister kan komme ugeneret forbi. 

 

 Nord for Hostrupsvej er “Skolestien” udlagt i kun 1,25 m bredde, så her er det om muligt endnu vigtigere at holde beplantningen bag skel. 

 

I øvrigt skal vi minde om, at græsrabatterne er til gående færdsel og ikke til parkering. Det er derfor fastlagt i servitutterne, at der skal være mindst to parkeringspladser inde på hver ejendom. 

Som grundejer er det dit ansvar: 

  • At dine græsrabatter bliver klippet jævnligt
  • At buske og træer ikke gror ud over matrikelgrænsen
  • At træer beskæres, så der er mindst 2,80 m i fri højde over græsrabatten, og så der er mindst 4,20m i fri højde over kørebanen og over stien

 

Opdateret januar 2019