Vedtægter

§ 1. Grundejerforeningens navn er ”Gl. Strandbjerggaard”, hvis hjemsted er Rågeleje, 3210 Vejby, Gribskov kommune.

§ 2. Enhver ejer af parceller, udstykket fra matr. Nr. 6 o, 6 b, 6 c, 16 d, 17 d, 17 l og 9 p, Vejby by og sogn, som i henhold til vedkommende ejers skøde har pligt til at være medlem af grundejerforeningen, optages i denne forening.

Samtlige medlemmer har pligt til at følge de bestemmelser, som på lovlig vis måtte blive truffet af nævnte grundejerforening. Når en parcel sælges, overtager den nye ejer den tidligere ejers retttigheder og forpligtigelser over for grundejerforeningen fra det tidspunkt, hvor der foreligger et tinglyst skøde. Sælgeren har pligt til at underrette grundejerforeningen om salget.

§ 3. Foreningens formål er at vedligeholde områdets veje, samt at varetage ejernes fælles interesser. Foreningen skal sørge for, at miljøet fastholdes, og at området fremtræder pænt og ordentligt. Til dette formål fastlægger generalforsamlingen nogle regler, der bl.a. skal omfatte vedligeholdelse af rabatterne, der skal være græsbelagte langs alle veje.

Stk.2. De enkelte grundejere har i forbindelse med påtænkte byggeprojekter, omfattet af de på ejendommen tinglyste servitutter/deklarationer og/eller af byggelovgivningen, pligt til så tidligt som muligt at orientere bestyrelsen skriftligt, før projekterne sættes i gang, således at bestyrelsen kan tage stilling til projektet med henblik på en godkendelse.

Dette følger af foreningens formål og bestyrelsens ret og pligt til at påse overholdelsen af de på ejendommene tinglyste servitutter/bestemmelser om byggeriets omfang, art, byggelinier med videre.

Som eksempler på byggeprojekter kan nævnes opførelse af nye bygninger, udvidelse af eksisterende bygninger, herunder beboelsesbygninger, udhuse, garager og carporte samt andre forholdsvis omfattende ændringer til og af bestående bygninger.

Stk. 3.   Bestyrelsen kan efter saglige kriterier, i begrænset omfang og efter fornøden ansøgning dispensere fra gældende servitutter/bestemmelser.

§ 4. Medlemmerne har pligt til at betale kontingent til det af foreningens bestyrelse fastsatte tidspunkt. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen med et lige stort kontingent til hver parcel. Skulle et medlem komme i restance, har medlemmet pligt til at betale de eventuelle omkostninger, der er forbundet med inddrivelsen samt et af bestyrelsen fastsat gebyr.

§ 5. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. I det daglige arbejde træffer bestyrelsen de nødvendige beslutninger under ansvar over for generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har enhver, der på det tidspunkt, generalforsamlingen afholdes, har tinglyst adkomst på en af ovennævnte parceller, og som på det pågældende tidspunkt ikke er i restance med kontingentet til foreningen. Såfremt der er flere skødehavere på samme parcel, har alle adgang. Flere skødehavere på samme parcel har dog kun en stemme.

Der er en stemme pr. grund uanset antallet af ejere. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt, der enten gives til bestyrelsen eller et andet grundejerforeningsmedlem. Et medlem kan dog kun repræsentere 2 medlemmer ved fuldmagt.

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst en trediedel af medlemmerne skriftligt begærer det. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, bestyrelsen har modtaget begæringen med tilhørende underskrifter og dokumentation.

§ 7. Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med angivelse af tid og sted samt dagsorden af bestyrelsens formand med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert medlem. Foreslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres skriftligt til bestyrelsens formand inden udgangen af marts.

§ 8. På den ordinære generalforsamling skal mindst følgende behandles:

  1. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og evt. nye planer.
  2. Indkomne forslag.
  3. Revideret regnskab for det forgangne regnskabsår og budgetforslag for det kommende samt beslutning om kontingentets størrelse.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr.§ 10.
  5. Valg af 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  7. Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingen ledes af en af den valgt dirigent.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, og dirigenten og formanden er stemmetællere.

Skriftlig afstemning kan forlanges, når mindst 5 medlemmer ønsker dette.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af medlemmernes stemmer.

Såfremt dette ikke kan opnås på grund af manglende fremmøde, inklusiv fuldmagter, kan vedtægtsændringer vedtages på en lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal.

Generalforsamlingen er pligtig til at skrive og udsende et referat, som er underskrevet af den på generalforsamlingen fungerende formand. 

§ 10. De løbende forretninger afgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. I de lige år afgår 2 medlemmer, og i de ulige år afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, bortset fra formanden og kassereren. Honoraret fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11. Bestyrelsen vælger selv sin formand, der dog ikke samtidig kan være kasserer.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinier, herunder råderum og grænser for formandens henholdsvis kassererens ret til at disponere over foreningens driftkonti. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der kan få økonomiske konsekvenser for de enkelte medlemmer ud over foreningens formue.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og kassereren fører foreningens regnskab, der afsluttes pr. 31-12

Senest 1 marts skal regnskabet afleveres til revisorerne med alle bilag.

§ 13. Revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§ 14. Foreningen kan opløses, når en generalforsamling måtte træffe beslutning herom med mindst 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Vedtages en sådan opløsning deles foreningens aktiver og passiver ligeligt mellem medlemmerne.

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 19. maj 2012, og erstatter tidligere udgave af 2. april 1998.

Opdateret september 2017